12.04.2017 Pismo prezesa Tadeusza Ignaciuka do dyrektora Konrada Tomaszewskiego w sprawie stawek za usługi leśne

  • Drukuj

                                                                                                                       

                                                                                                      Gołuchów, 11 kwietnia 2017 r.

 

Pan

dr inż. Konrad Tomaszewski

Dyrektor Generalny

Lasów Państwowych

         Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

w trakcie kilku ostatnich spotkań z Panem Dyrektorem udało nam się wspólnie ustalić priorytetowe zadania, których powinny podjąć się Lasy Państwowe, aby poprawić złą kondycję ekonomiczną zakładów usług leśnych.

Najważniejszym z nich miało być stopniowe zwiększanie środków przeznaczanych przez PGL LP na usługi leśne tak, aby w przyszłości kosztorysując te prace, można było stawkę w zł/1 rbh kalkulować przynajmniej na podstawie ustawowej płacy minimalnej. Na drugim posiedzeniu Komisji Wspólnej (28.06.2016 r.) w odpowiedzi na propozycję profesora Janusza Kocela, żeby„do kosztorysu brać średnią stawkę godzinową płaconą w otoczeniu ekonomicznym nadleśnictw (w regionach)”, a więc wyższą niż płaca minimalna, Pan Dyrektor Generalny wyraził opinię, że „do tej stawki należałoby jeszcze dołożyć jakiś procent na rozwój firmy”. Słuszności takiego stanowiska dowodzą dane statystyczne udostępniane przez Lasy Państwowe w corocznych sprawozdaniach finansowych.

Przykłady (zał. nr 1):

  1. Koszty usług leśnych w ostatnich latach wzrosły z 2280 mln zł (w 2011 r.) do 2800 mln zł (w 2015 r.), czyli o 23%. W tym samym czasie płacę minimalną podniesiono z 1380 zł do 1850 zł, a więc o 34%. Należy przy tym nadmienić, że w omawianym okresie nastąpiło również zwiększenie rozmiaru pozyskania drewna o prawie 10% (z 35 mln m3 w 2011 r. do 38,4 m3 w 2015 r.). Zatem wzrost o 23% nakładów ponoszonych przez Lasy na nasze usługi wynikał w znacznej mierze ze zwiększenia rozmiaru prac, a nie tylko z faktycznych podwyżek stawek za jednostkę pracochłonności (rbh) lub za pozyskanie 1m3.
  2. W omawianym okresie (2011–2015 r.) na koszty zarządu ogólnego Lasy Państwowe wydawały średniorocznie ok. 40% wszystkich przychodów, podczas gdy na usługi leśne ok. 33%. Na przykład w 2015 r. na zarząd wydano 3346 mln zł – o 546 mln zł (19,5%) więcej niż na wszystkie prace wykonane przez zakłady usług leśnych (2800 mln zł). Nie zamierzamy kontestować zarobków leśników, jednak biorąc pod uwagę, że np. w roku 2015 przeciętne miesięczne zatrudnienie w Lasach Państwowych wynosiło 25 502 etaty, a w tym samym czasie na terenie Lasów pracowały 6333 firmy leśne zatrudniające 41 351 pracowników plus maszyny (wyniki ankiety – Komisja Wspólna w dniu 10.05.2016 r.) uważamy, że kwoty przeznaczane na wszystkie usługi leśne nie powinny być tak znacząco niższe od kosztów administracji LP.

                Innym faktem wskazującym na to, że strumień środków przeznaczanych na prace wykonywane przez zakłady usług leśnych powinien systematycznie i znacząco wzrastać, jest duża rozbieżność pomiędzy stawką zł/1 rbh przyjmowaną przez Lasy do kosztorysowania usług leśnych a tą, którą przedsiębiorcy obliczają jako niezbędną do legalnego zatrudnienia pracowników. Według danych udostępnionych nam przez DGLP za 2015 r. (zał. nr 2), średnia stawka za rbh w pozyskaniu drewna obliczona dla wszystkich RDLP wynosiła 16,40 zł (najwyższa była w RDLP Gdańsk – 18,80 zł, a najniższa w RDLP Toruń – 13,34 zł). Tymczasem stawka skalkulowana przez przedsiębiorców na podstawie ustawowej płacy minimalnej (1750 zł) w tym samym roku wyniosła 26,48 zł. Dla roku 2017 stawkę minimalną za 1 rbh w pozyskaniu drewna, uwzględniającą wszystkie niezbędne koszty związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę SPL, oszacowało na 29,60 zł. Ile w bieżącym roku 1 rbh będzie kosztowała Lasy Państwowe – na razie nie wiadomo.

              Również Państwowa Inspekcja Pracy jest zdania, że środki przeznaczane na usługi leśne są stanowczo zbyt skąpe. Już w roku 2014 w raporcie pokontrolnym za rok 2013 Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Głównej Inspekcji Pracy stwierdził, że„rosnąca liczba poważnych wypadków wśród pracowników zul ma m.in. swoją przyczynę w niewystarczających środkach finansowych przeznaczanych na usługi leśne przez zleceniodawcę, co sprawia, że w Lasach pracuje dużo starych, mocno zużytych maszyn, bez przeglądu UDT oraz zatrudniani są przypadkowi ludzie często bez umowy”. Dramatycznie rosnąca liczba wypadków śmiertelnych przy pracach leśnych nie powinna zatem nikogo zaskakiwać.

                Niestety, pomimo zapewnień Pana Dyrektora, niewiele udało się zmienić na lepsze. Na posiedzeniu Komisji Wspólnej w dniu 29.03. br. zastępca Dyrektora Generalnego ds. ekonomicznych Krzysztof Janeczko poinformował nas, że „wskaźniki wzrostu kosztów naszych usług dla Lasów na rok 2017 przyjęto maksymalnie do 5%, a faktycznie wyniosły one ok. 3%”. Ponieważ już w czasie sporządzania prowizorium wiadomo było, że płaca minimalna w 2017 r. wzrośnie z 1850 zł do 2000 zł, czyli o 8%, stało się dla nas jasne, że nikt w Lasach nawet nie próbował zrekompensować przedsiębiorcom leśnym wzrostu kosztów pracy spowodowanych tak dużą podwyżką minimalnego wynagrodzenia.

W związku z powyższym chcielibyśmy prosić Pana Dyrektora Generalnego o udzielenie nam odpowiedzi na następujące pytania:

 

-          Czy w PGL LP istnieje szansa na stworzenie takiego programu finansowania usług leśnych, który zapewniłby szybszy wzrost środków finansowych przeznaczanych na ten cel od wzrostu płacy minimalnej w naszym kraju i na czym miałby ten plan polegać?

-          Czy wśród wielu niewątpliwie ważnych i kosztownych projektów, realizowanych każdego roku przez Lasy Państwowe, nie ma takich, które można by uznać za trochę mniej istotne od np.: likwidacji szarej strefy i zmniejszenia liczby śmiertelnych wypadków przy wykonywaniu prac leśnych i w związku z tym dokonać przesunięcia części funduszy z nich na usługi leśne?

-          Czy DGLP mogłaby obliczyć i podać nam, ile wyniósł koszt 1 rbh w zagospodarowaniu lasu i w pozyskaniu drewna w latach 2016–2017 dla wszystkich RDLP, tak jak to zrobiono w latach 2014 i 2015 (zał. nr 2)?

 

                Niepokoi nas również, że nie wzięto w ogóle pod uwagę naszych postulatów odnośnie do rozliczeń w jednostkach naturalnych. Przypominamy, że SPL, podobnie zresztą jak PLIG i większość niezrzeszonych przedsiębiorców leśnych, od początku było za prowadzeniem rozliczeń za usługi leśne wyłącznie według katalogu pracochłonności. Jesteśmy również przeciwni tworzeniu odrębnych pakietów harwesterowych oraz zakupowi maszyn wielooperacyjnych przez jednostki LP. Opinię SPL na ten temat wyraziliśmy jednoznacznie w piśmie złożonym na ręce Pana Dyrektora Generalnego jeszcze w grudniu 2015 r.

                Tymczasem kierownik zespołu zadaniowego, zajmującego się obecnie standaryzacją dokumentacji przetargowej, dyrektor Marian Wiśniewski, na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej (29.03.2017 r.) zakomunikował nam, że „kosztorysy ofertowe będą oparte wyłącznie na jednostkach naturalnych. Ponadto prace w pozyskaniu mają być podzielone na wykonywane pilarką oraz maszynami”.Obawiamy się, że chodzi tu głównie o zróżnicowanie stawek, a co za tym idzie – o kosztorysowanie pozyskania drewna harwesterem na bazie niższych stawek niż przy pozyskaniu ręcznym. Pragniemy raz jeszcze przypomnieć, że wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, w tym mechanizacji do prac leśnych, pozwalało dotychczas przedsiębiorcom na takie zwiększanie wydajności, aby zarobić na mniej rentowne prace wykonywane pilarką. Obniżając stawki za prace realizowane mechanicznie, zabierze się nam źródło dodatkowego dochodu, niezbędne przy wciąż zbyt niskich stawkach płaconych przez Lasy za pozyskanie drewna.

Jeśli nasze obawy się potwierdzą, firmy leśne będą w ten sposób „karane” za innowacyjność i lepszą organizację pracy.

– Prosimy, aby Pan Dyrektor przedstawił nam swoje wyraźne stanowisko w tej sprawie.

– Chcielibyśmy również dowiedzieć się, jakie będą dalsze losy projektu certyfikacji firm leśnych? Projekt RPL, ku zadowoleniu większości przedsiębiorców, zaczął z powodzeniem być wdrażany w RDLP w Gdańsku, lecz decyzją Dyrektora Generalnego LP został wstrzymany. Miał on zostać zastąpiony innym, ale nie mamy żadnych nowych informacji na ten temat. Czy Pan Dyrektor mógłby nam ich udzielić?

– Jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni rosnącą liczbą śmiertelnych wypadków przy pracy i chcielibyśmy skuteczniej im przeciwdziałać. W tym celu potrzebujemy dokładnych informacji. Czy DGLP mogłaby nam przedstawić swoje statystyki wypadków w Lasach Państwowych w latach 2015 i 2016, podając ich liczbę oraz rodzaj prac, podczas których miały one miejsce? Czy możemy być również informowani na bieżąco jak pod tym względem przedstawia się sytuacja w roku bieżącym?

 

                Biorąc pod uwagę deklarowaną gotowość Pana Dyrektora do pomocy w rozwiązaniu wielu, w tym również ekonomicznych problemów firm leśnych oraz nasze przekonanie co do możliwości współdziałania w rozwiązywaniu najważniejszych z nich, uważamy, że dopuszczenie ponownie do sytuacji, w której tysiące przedsiębiorców wraz z pracownikami wychodzi protestować na ulicach miast byłoby skrajnym brakiem odpowiedzialności wszystkich zainteresowanych stron. Dlatego raz jeszcze prosimy Pana Dyrektora o podjęcie bardziej skutecznych działań oraz o przedstawienie nam programu, który takie działania miałby obejmować.

                                                                                                               

 

 

Z pozdrowieniami

Darz Bór

mgr inż. Tadeusz Ignaciuk

Prezes Zarządu Głównego SPL

 

 

 

 

Pismo

Załącznik kalkulacje

Kalkulator stawki minimalnej