Najnowsze aktualności

05.05.2018 Sprawozdanie ze spotkania Komisji Wspólnej

     25 kwietnia 2018 roku w Warszawie, w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się kolejne posiedzenie „Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych.” Agenda spotkania w załączeniu.
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im . Mieczysława Wierzbickiego  reprezentowali:   Tadeusz Ignaciuk,Waldemar Spychalski,Witold Pasternak.
Przedstawiciel DGLP omówili następujące tematy:
•    Przebieg przetargów na rok 2018,
    Na wstępie, Naczelnik Alina Niewiadomska przedstawiła podsumowanie wyników przetargów na rok 2018 oraz wyniki ankiety przeprowadzonych w nadleśnictwach przez Huberta Kowalczyka odnośnie korzystania ze wzorców SIWZ, którego wybór został pozostawiony do decyzji nadleśniczych. Wzorcowa dokumentacja SIWZ została wdrożona w pełnym zakresie w 152 nadleśnictwach, z drobnymi modyfikacjami w 210 z nich, a z istotnymi zmianami lub wcale w 4. Jak wynika z przedstawionej prezentacji, na koniec lutego podpisane zostało 79% umów, a na nasze pytanie jaki procent umów został podpisany do dnia dzisiejszego pani Niewiadomska odpowiedziała, że prawie 100%.
 W większości nadleśnictw (336) wartość podpisanych umów była na poziomie prowizorium planu, w 35 nadleśnictwach kwoty były zaniżone, w tym w 13 znacznie (szczególnie wyraźnie jest to w nadleśnictwach po-klęskowych), a w 56 nadleśnictwach podpisano umowy na kwoty wyższe od zaplanowanych. Najbardziej przekroczono planowane koszty w RDLP Toruń (patrz załącznik)
W 406 nadleśnictwach nie wyodrębniono wcale pakietów harvesterowych.


•    Sposoby rozliczania prac

  • W bieżącym roku w zagospodarowaniu w jednostkach naturalnych rozlicza się 178 nadleśnictw a na podstawie katalogu 252.
  • W pozyskaniu drewna w jednostkach naturalnych 252, według katalogu 132 nadleśnictwa a w sposób mieszany 27.
  • Zrywkę drewna w jednostkach naturalnych rozlicza 329 nadleśnictw, według katalogu 57, a w sposób mieszany 16.
  • Pakietów jedno-leśnictwowych było 77,  grupa leśnictw stanowiła 285 pakietów, obręb leśny 58, a całe nadleśnictwo stanowiło  jeden pakiet w 8 przypadkach.Liczba ofert na pakiet: w 93 przypadkach statystycznie wypadało poniżej 1 oferty/pakiet, 1-1,5 oferty złożono w 307 przypadkach, a w 23 - 1,5-2 oferty/pakiet.

Więcej niż 2 oferty na jeden pakiet zostały złożone tylko w 7 przypadkach.
•    elektronizacja Zamówień Publicznych i tak:

  •   JEDZ od 18 kwietnia 2018 roku tylko wersja elektroniczna podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
  •  Ofert w wersji elektronicznej od 18 października 2018 roku (sugestia, aby jednostki ogłosiły postępowania przetargowe przed tym terminem, gdyż wtedy oferty mogą być składane w dotychczasowy sposób), nowa instrukcja użytkowania lasu po konsultacjach (konsultantami byli prof. Paschalis oraz prof. Sowa) – zmiany - szlaki zrywkowe co 20m (dopuszczono przebieg szlaków zarówno poprzecznie jak i wzdłuż rzędów), szerokości w osi - 4m a ponadto na pozycjach trzebieżowych odchodzenie od sortymentów „długich” – drewna wielkowymiarowego na rzecz „krótkich”,  stosowanie blokowania prac (koncentracji – tak aby ograniczyć do niezbędnego minimum czas potrzebny na przemieszczanie się pomiędzy powierzchniami roboczymi), ograniczenie liczby sortymentów (na jednej pozycji wykonywać dany sortyment a na drugiej inny a nie na wszystkich pozycjach wszystkie sortymenty), ujednolicenie wymogów dla okrzesywania w pracach z pozyskania drewna przeprowadzonych ręcznie jak i mechanicznie, tzn. okrzesanie w stopniu bardzo dobrym będzie oznaczać  - sęki o długości 1 cm i sporadycznie dłuższe,przetargi a zmowa cenowa – prezentacja mecenasa Jeżykowskiego- ostrzegał nas przed zmową cenową mówiąc, iż zmowa ta rodzi skutki prawne (przytoczono orzeczenia Sądu) nawet wtedy gdy do niej nie doszło (nie została zrealizowana). Prezentacja ciekawa, szkoda tylko, iż nie poruszono w niej wszystkich aspektów np.  pozycji dominującej, obliczenia z należyta starannością wartości zamówienia itp.,
  •   szkolenia pilarzy i operatorów maszyn leśnych - Dyrektor Standio przedstawił również pomysł projektu kursów dla drwali oraz operatorów maszyn wielooperacyjnych. W najbliższym czasie w Gidlach ma się zebrać zespół powołany w celu określenia ramowego programu kursów i szkoleń, a także weryfikacji posiadanych już uprawnień. Ze strony przedsiębiorców padły uwagi, że podroży to i jeszcze bardziej skomplikuje zatrudnianie pracowników przez ZUL-e, co wobec braku pieniędzy i ludzi na rynku usług leśnych wydaje się być pomysłem zupełnie chybionym,
  •   pomiar drewna – przedstawiono kilka metod pomiaru surowca. Uwagę skoncentrowano na omówieniu metody stosowanej w nadleśnictwach „poklęskowych” tj. metoda sScale, która charakteryzuję się dużą dokładnością a także krótkim czasem wykonania pomiaru,   nowe katalogi – ukończono prace nad katalogami z pozyskania drewna i zrywki drewna oraz zrywki II (podwóz). Uzyskaliśmy zgodę na przeliczenie przez ORWLP Bedoń protokołów z pozyskania drewna według nowego katalogu wykorzystując stosowną tabelę excel. Tabelę tę otrzymaliśmy i mamy ją po wypełnieniu przesłać do Ośrodka. Nadal kontynuowane są prace nad katalogiem z zagospodarowania lasu. Zwrócono się z apelem do wykonawców, aby poinformować ORWLP Bedoń o prowadzonych pracach (chęć wykorzystania wykonywanych prac do przeprowadzenia chronometraży prac).

Przedstawiciele SPL poruszyli na spotkaniu następujące kwestie:

•    czy firma jednoosobowa (samozatrudnienie) spełnia wymogi postawione wykonawcom w pracach z pozyskania i zrywki drewna – mecenas Jeżykowski stwierdził, iż samozatrudnienie spełnia wymogi,
•    zwrócono uwagę na właściwe wyliczanie (z należytą starannością) wartości zadań przez zamawiającego na potrzeby kontraktowania usług,
•    zwrócono się z prośbą o zweryfikowanie poprawności wyliczenia wartości ekwiwalentu wypłacanego pracownikom za używanie swojego sprzętu do wykonywania prac – otrzymaliśmy zapewnienie o przeprowadzeniu przez LP weryfikacji,
•    poproszono o uwzględnienie zawodów, które wykorzystywane są w usługach z zakresu gospodarki leśnej w wykazie ministerialnym zawodów i które będzie można pozyskiwać bez potrzeby wykonywania testu rynku pracy. Wykaz ten na chwilę obecną obejmuje 200 zawodów,
•    poproszono, aby odpowiedzi na pisma kierowane do kierownictwa DGLP, były redagowane a nie spotykały się z milczeniem,
•    zwrócono się z pytaniem o to czy możliwe jest otrzymania protokołu ze spotkania -otrzymaliśmy zapewnienie, iż protokół otrzymają wszystkie strony spotkania a dodatkowo będzie umieszczany na stronie GDLP,
•    pozyskanie środków unijnych – dzięki długofalowym działaniom przedstawicieli DGLP (Krzysztof Knop) uzyskano możliwość wykorzystania środków pomocowych przez przedsiębiorców leśnych.
Przedsiębiorcy zrzeszeni w innych stowarzyszeniach, PLIG oraz niestowarzyszeni poruszali następujące tematy:
•    zakup zastawów maszyn typu harvester i forwarder  przez Nadleśnictwa – uzyskana odpowiedź jest mało satysfakcjonująca, gdyż jak powiedziano, to nadleśniczy podejmuje suwerenną decyzję i jeśli uzna, iż ma taką potrzebę – dokona zakupu,
•    5% nadmiar na wysokości stosu – wytłumaczono, że ze względu na zsychanie się drewna, nadmiar powinien pozostać, aby nie powstawało manko. Jest to temat, do którego należy jeszcze powrócić,
•    zwrócono się do twórców „nowego katalogu” o uwzględnienie bardzo szczególnych uwarunkowań występujących w trakcie wykonywania prac na terenie górzystym,
•    stawki stosowane do kosztorysowania prac w nadleśnictwach górskich - podany został przykład stawek odpowiednio : 13,50 zł/h w zagospodarowaniu i 17,00 zł/h w pozyskaniu. Uważamy, że stawki we wszystkich nadleśnictwach powinny zostać urealnione.

Zakończenie
W podsumowującej spotkanie dyskusji przedstawiciele SPL-u podkreślili m. in., że w nadchodzących latach Lasy Państwowe, nie będą mogły realizować prac leśnych w tak obszernym zakresie jak do tej pory, powinny więc rzetelniej je kosztorysować w oparciu o zaktualizowany katalog pracochłonności i realne stawki godzinowe. Może to (paradoksalnie) spowodować, że pomimo znacznie wyższych niż dotychczas kosztów jednostkowych, które umożliwiłyby godziwe zarobki pracownikom ZUL-i. W ogólnym rozrachunku leśnicy nie zapłacą więcej, gdyż wiedząc ile naprawdę te prace kosztują z części nierentownych po prostu zrezygnują. Taki punkt widzenia podzielił również obecny na spotkaniu zastępca dyr. generalnego ds. gospodarki leśnej Bogusław Piątek.


 

Dodatkowe informacje