Najnowsze aktualności

30.03.2021 Unijna strategia bioróżnorodności 2030 - Stanowisko SPL

W odpowiedzi na pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, przedstawiamy stanowisko dotyczące Unijnej strategii bioróżnorodności 2030. 

Szanowny Pan Andrzej Konieczny

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

 Szanowny Panie Dyrektorze

Odpowiadając na Pańskie pismo z dn. 23 marca 2021 r. w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 chciałbym przedstawić stanowisko Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego w Gołuchowie:

Członkowie SPL jako obywatele Polski i Unii Europejskiej w pełni podzielają troskę i rozumieją konieczność podjęcia działań zmierzających do przywrócenia właściwego stanu środowiska. Rzeczą wymagającą dyskusji i wszechstronnego przemyślenia są kroki, jakie należy podjąć, by założony cel osiągnąć. Nie czujemy się kompetentni, by zabierać głos w obszarach, które w opinii wielu z nas wymagają kroków stanowczych i często rewolucyjnych, to jest przede wszystkim wielkoprzemysłowego rolnictwa, energetyki i gospodarki wodnej – pozwalamy sobie wyłącznie na wyrażenie zdania w sprawach dotyczących leśnictwa.

  1. Działania prowadzone w polskich lasach w okresie powojennym oceniamy bardzo wysoko i nie widzimy powodów, by zmieniać dotychczasową strategię prowadzenia gospodarki leśnej. W swojej opinii nie jesteśmy odosobnieni. Często spotykamy się z wysokimi ocenami dotyczącymi polskich lasów od kolegów z innych krajów, zwłaszcza państw skandynawskich i Niemiec. Doceniamy też wieloletni wysiłek zalesiania kraju, zwłaszcza terenów o niskiej użyteczności rolniczej, który doprowadził do wzrostu lesistości z nieco ponad 20% do około 30% powierzchni. Uważamy, że wielką szkodą dla polskich lasów byłoby bezwarunkowe i bezdyskusyjne podporządkowanie się zcentralizowanym wytycznym UE, bez uwzględnienia specyfiki i dotychczasowych doświadczeń poszczególnych krajów członkowskich.
  2. Zrównoważony rozwój lasów wymaga zachowania właściwego balansu między wszystkimi funkcjami lasu. Doceniając ochronne i społeczne funkcje lasów, które naszym zdaniem są niezwykle ważne i odpowiednio eksponowane w Unii Europejskiej, pragniemy zwrócić uwagę na niezbędne dla zachowania równowagi funkcje gospodarcze. Mimo, że medialny przekaz dotyczący intensywności pozyskania drewna jest obecnie nie najlepszy, uważamy iż wynika on bardziej z błędów o charakterze wizerunkowym niż z rzeczywistych danych. Prowadzona gospodarka powoduje przyrost drzewostanu, co pozytywnie wpisuje się w strategię unijną. Etaty cięć na dotychczasowym poziomie pozwalają zatem na utrzymanie w równowadze aspektów przyrodniczych i gospodarczych. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że należący do europejskiej, a nawet światowej czołówki polski przemysł drzewny i meblarski, nie może być pomijany w żadnej wieloletniej strategii, mającej na celu zrównoważony rozwój. Ograniczenie pozyskania drewna doprowadzi nie tylko do załamania przemysłu przetwórstwa drewna, ale także w znacznym stopniu finansowania świadomej gospodarki leśnej. Obawiamy się, że ograniczenie pozyskania drewna w Europie spowoduje wzrost popytu na drewno pochodzące z Ameryki Południowej i Rosji. Prowadzona w tych częściach świata rabunkowa gospodarka leśna będzie miała dalszy wpływ na globalne ocieplenie, a wydłużenie dróg transportu zwiększy ślad węglowy, co w efekcie końcowym może wywołać odwrotny od oczekiwanego w strategii efekt.
  3. Oczekujemy, że prowadzone konsultacje doprowadzą do opracowania strategii, która pozwoli na osiągnięcie bioróżnorodności poprzez wielokierunkowe działania w obszarze rolnictwa, przemysłu, energetyki, gospodarki wodnej i leśnictwa. Rozumiemy, że Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaniepokojona jest spodziewanymi ograniczeniami wynikającymi z ochrony lasów w postaci wyłączenia znacznych powierzchni z użytkowania. W podobnej sytuacji jak Polska jest jednak wiele innych krajów unijnych. Część z nich jest dużo bardziej zurbanizowanych i wprowadzenie w nich ograniczeń, o których mowa w nowej strategii leśnej w UE doprowadziłaby do dużo większych perturbacji niż w Polsce. Liczymy, że polskim przedstawicielom w Unii Europejskiej nie zabraknie argumentów do przekonania pozostałych państw do słuszności prowadzonej dotąd w naszych lasach zrównoważonej gospodarki i wprowadzenia jej rozwiązań do unijnej strategii.

 

Z poważaniem, w imieniu Zarządu Głównego SPL

Prezes Tadeusz Ignaciuk

 

 

Dodatkowe informacje