20160116 NOTATKA Z ZEBRANIA ZG SPL

Gołuchów,  11 stycznia  2016 roku

 

 

Notatka z posiedzenia

Zarządu Głównego

           

W dniu 11 stycznia 2016 roku w Gołuchowie zebrał się Zarząd Główny Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego

w poszerzonym składzie o kolegów z Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zarząd zajął się problematyką związaną z dostosowaniem zapisów statutowych do realiów dnia dzisiejszego i sprawowaniem funkcji w organizacjach mających te same cele statutowe oraz płaszczyznę działania (Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego, Polska Leśna Izba Gospodarcza).

Na podstawie zaproponowanych zmian statutowych przez członków Zarządu Głównego SPL wyłonił się problem braku możliwości sprawowania przez tę samą osobę funkcji w zarządach obu w/w organizacji. Wskazane organizacje mimo zbieżnych czy nawet tożsamych podstawowych celów, nie mogą być reprezentowane przez tę samą osobę, gdyż mogłaby wystąpić sprzeczność w wyrażanych przez nią poglądach poszczególnych organizacji dotyczących tej samej sprawy.

Skutkiem uregulowania powyższej sytuacji jest konieczność przeprowadzenia zmian zapisów statutu i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w celu dokonania stosownych zmian osobowych w Zarządzie Głównym SPL.

W dalszej części posiedzenia Zarządu Głównego SPL Prezes Jan Kubiak złożył wniosek o sporządzenie prowizorium planu finansowego oraz planu działalności SPL na rok 2016 przez członków Zarządu. Propozycję planów mają zostać przygotowane na najbliższe posiedzenie członków Zarządu.

Na zebraniu zostało przedstawione również rozliczenie finansowe SPL za rok 2015. oraz sprawozdanie z działalności pełnomocnika ZG SPL w 2015 roku.

Zgodnie z harmonogramem zebrania Prezes Jan Kubiak w skrócie przedstawił na jakim etapie znajdują się przygotowania do Mistrzostw Świata Drwali, które odbędą się w tym roku w Wiśle a ich organizatorem jest SPL.

 

               

Dodatkowe informacje