17.02.2016 Zarządzenie dyrektora Konrada Tomaszewskiego w sprawie "Komisji wspólnej" LP i przedsiębiorców leśnych

Wydane przez dyrektora generalnego LP Konrada Tomaszewskiego Zarządzenie nr 2 z 28 stycznia 2016 r. reguluje m in. powstanie i działanie tzw. "Komisji Wspólnej" LP i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych (paragrafy od 54 do 73). Ma być ona zespołem doradczo-pomocniczym dyrektora generalnego LP. Wg. Zapisów zarządzenia celem komisji ma być dążenie do uzyskania i utrzymania konsensusu w zakresie współpracy jednostek LP z firmami leśnymi. W skład komisji ma wchodzić: po dwóch przedstawicieli każdej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców leśnych, pracownicy LP (liczba nieokreślona), czterech naukowców i 2 doradców prawnych. Zarządzenie reguluje także m in. powstanie bazy danych o przedsiębiorcach leśnych.

Dodatkowe informacje