11.10.2017 Pismo Prezesa SPL Tomasza Ignaciuka do dyrektora LP Konrada Tomaszewskiegodo

                                                                                                          Gołuchów, 06.10.2017 r.

Pan
dr inż. Konrad Tomaszewski
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych
Warszawa

Zarząd Główny SPL w Gołuchowie, w nawiązaniu do zaproszenia na posiedzenie Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych, zaplanowanej na dzień 17.10.2017 r., uprzejmie dziękuje za zaproszenie i potwierdza przybycie swoich przedstawicieli.

Jednocześnie zwracamy się z postulatem o takie przeprowadzenie posiedzenia, by nasi reprezentanci mogli aktywnie uczestniczyć w dyskusji dotyczącej koncepcji „Katalogu pracochłonności prac leśnych”. Niezwykle istotna dla naszego Stowarzyszenia jest możliwość przedstawienia postulatów środowiska przedsiębiorców w świetle proponowanych przez DGLP rozwiązań. Będzie to kluczowy dokument determinujący ekonomicznie aspekty działania przedsiębiorstw, zarówno zrzeszonych w SPL, jak i pozostałych. Aktywny udział firm leśnych przy jego konstruowaniu i konsultowaniu postrzegamy jako bezwzględnie konieczny. Uważamy więc za pilnie potrzebne przesłanie roboczych wersji katalogów pracochłonności wraz z założeniami techniczno-organizacyjnymi przed spotkaniem, tak byśmy mogli zapoznać się z nimi i przygotować do merytorycznej dyskusji.

Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce przy pracach nad SIWZ i umowami na usługi leśne na rok 2018. W programie najbliższego spotkania Komisji Wspólnej jest prezentacja już zatwierdzonego SIWZ i umów na usługi leśne na rok 2018. Zdajemy sobie sprawę, że wyłącznie LP są zobowiązane do stworzenia SIWZ, co nie wyklucza jednak konsultacji z przedsiębiorcami – na co bardzo liczyliśmy. Na kształt tego dokumentu, mimo udziału w pracach komisji, SPL nie miało realnego wpływu między innymi ze względu na przesuwanie przez Lasy Państwowe posiedzeń Komisji Wspólnej. Takie postępowanie
w naszej ocenie podważa sens istnienia Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych. 

Podobnie niepokoi nas brak odpowiedzi na nasze pismo dotyczące problemów przedsiębiorców leśnych z 11.04.2017 r. oraz preferowanie niektórych organizacji przedsiębiorców, które mają dostęp do dokumentacji w pierwszej kolejności przed ich oficjalnym upublicznieniem (np. rozporządzenie w sprawie SIWZ).

Z poważaniem
Prezes Zarządu Głównego SPL
Tadeusz Ignaciuk

Dodatkowe informacje