23.10.2017 Odpowiedź GDLP na pismo prezesa SPL z dnia 06.10.2017 r. w sprawie postulatów środowiska przedsiębiorców

" ...Katalog ( norm czasu)  ma służyć jako pomocnicze narzędzie w prowadzonych pracach planistycznych oraz kosztorysowaniu przez pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych usługowego wykonawstwa prac leśnych..."

"... zwracamy uwagę, iż nie jest możliwe przekazanie Państwu roboczych wersji katalogów pracochłonności wraz z założeniami techniczno organizacyjnymi przed ostatecznym zakończeniem prac weryfikacyjnych..."

"Odnosząc się do Państwa opinii dotyczących SIWZ na usługi leśne na rok 2018 zwracamy uwagę, iż zamawiający opracowuje w/w dokumenty w taki sposób, aby odpowiadały jego potrzebom."

" ...wystąpienia prezesa zarządu SPL z 29 czerwca i 6 lipca br. zawierające problemy i postulaty przedsiębiorców leśnych zostały przekazane do właściwych komórek i zespołów merytorycznych w DGLP celem zapoznania się, ponownego zbadania poruszonych zagadnień i przedstawienia oceny wskazanej sytuacji, zaś Stanowisko ds.przedsiębiorczości leśnej w DGLP zostało zobowiązane do monitorowania przebiegu powyższych działań."

"... nieprawdą jest, że DGLP preferuje niektóre organizacje przedsiębiorców przez umożliwienie im dostępu do dokumentacji w pierwszej kolejności przed ich oficjalnym upublicznieniem.  Do DGLP nie wpłynął żaden wniosek organizacji zrzeszającej przedsiębiorców Leśnych o udostępnienie Decyzji nr 243 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 września 2017r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów, dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych LP, jednakże nie posiadamy informacji, czy taki wniosek nie wpłynął do jednej z jednostek organizacyjnych PGL LP."

Z up. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

mgr inż. Krzysztof Knop

Kierownik Stanowisko ds. Przedsiębiorczości Leśnej

Fragmenty pisma z dnia 20 października 2017 r.

Całe pismo

 

Dodatkowe informacje