05.11.2017 Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Wspólnej

W dniu 30.10.2017 odbyło posiedzenie Komisji Wspólnej. W trakcie obrad zostało poruszonych wiele ważnych zagadnień. Ponieważ na sali obecnych było aż dwóch przedstawicieli prasy leśnej, więc z pewnością wkrótce ukażą się ich obszerne relacje. Ze swojej strony chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę na kilka wybranych kwestii.

 1. Dyrektor Marian Wiśniewski zaprezentował główne założenia wzoru SIWZ i umowy na rok przyszły. Jak podkreślił pewne zapisy będą mogły być modyfikowane przez nadleśnictwa, a inne nie. Katalog kar umownych został zmniejszony i mają być one mniej dotkliwe, a także na terenie całego kraju ich wysokość ma być jednakowa. Na wniesione przez nas uwagi zaznaczył, jako przewodniczący zespołu opracowującego SIWZ, iż nadleśnictwa mają możliwość skracania terminów płatności do 14 dni, żądania gwarancji należytego wykonania na poziomie 1,2% oraz w przyszłości stosowania przelicznika ok. 2900m3 na pilarza w pozyskaniu. Mecenas Jerzykowski dodał komentarz, że intencją DGLP nie jest wydłużanie terminów płatności oraz stosowanie zaporowych zabezpieczeń należytego wykonania. Z puli gwarancyjnej będą mogły być potrącane kary umowne. Ponadto zaznaczył, że  nadleśniczy nie będzie miał możliwości arbitralnego stosowania kar umownych, co oznacza, że jeśli umowa w punkcie przewidującym karę zostanie ewidentnie naruszona przez wykonawcę, kara będzie musiała być bezwzględnie nałożona. Na pytanie Tadeusz Ignaciuka wyjaśnił, że nadleśnictwa stosując kary muszą wpierw jednoznacznie określić, czy naruszenie umowy jest ewidentnie zawinione przez wykonawcę. Taka interpretacja ma być zawarta na nasz wniosek również w oficjalnym sprawozdaniu z posiedzenia komisji wspólnej.
 2. Pan Krzysztof Knop – specjalista w DGLP do spraw kontaktów z przedsiębiorcami leśnymi zrelacjonował działania DGLP na rzecz stworzenia możliwości dofinansowania działalności przedsiębiorstw leśnych ze środków UE w ramach PROW w latach 2014-2020. W wyniku tych działań została wyjaśniona kwestia zasadnicza:
  1. Ustawa z dn. 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej w art. 3 zawiera zapis, z którego ma wynikać do jakiej działalności nie przewiduje się dofinansowania w zakresie PROW. Okazało się, że dotychczasowa interpretacja tej ustawy wykluczająca działalność w zakresie leśnictwa była błędna. Dotyczyła ona bowiem działalności wytwórczej w rolnictwie w tym zakresie (leśnictwa) obok innych zakresów takich jak hodowla zwierząt, ogrodnictwo, rybactwo itp. a nie leśnictwa w ogóle zwłaszcza, że działalność przedsiębiorstw leśnych nie jest działalnością wytwórczą, ale usługową a przede wszystkim nie jest działalnością rolniczą co potwierdza wpis do KRS. Powyższą interpretację zatwierdziło obecnie w odrębnym piśmie Ministerstwo Rozwoju, w związku z czym jest szansa na skorzystanie z funduszy unijnych przez przedsiębiorców leśnych w przyszłości. Patrz załączone slajdy. Należy jednak pamiętać, że fundusze te do roku 2020 zostały już w większości rozdzielone.
  2. Dyrektor Tomasz Modliński przedstawił stan zaawansowania prac nad katalogami pracochłonności. Zakład Weryfikacji SGGW sprawdził metodykę stosowaną przez OR-W LP w Bedoniu i potwierdził jej prawidłowość. Odnośnie nowych norm OR-W LP Bedoń proponuje, aby przesłać im rozliczone już prace z jakiegokolwiek działu, a oni prześlą wyniki obliczonej pracochłonności według nowych zasad. Jest to propozycja na pewno godna uwagi i należy z niej niezwłocznie skorzystać, aby później, kiedy katalog będzie zatwierdzony, uniknąć rozczarowań. Proponujemy, aby każdy z kolegów jak najszybciej przesłał przynajmniej jeden protokół odbioru prac na adres Zarządu Głównego SPL, który przekaże go do Bedonia. Wyniki obliczeń z ośrodka w Bedoniu zostaną odesłane do zainteresowanego.
  3. Nowelizacja BHP (naczelnik Piotr Szulc). Powstała nowa koncepcja nowelizacji Ministra Środowiska w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Wszystkie dotychczasowe rozporządzenia Ministerstwa Edukacji dotyczące uprawnień obsługi pilarki są już nieaktualne, a obecnie honorowane kursy często nie spełniają podstawowych standardów, w związku z tym opracowano nowy projekt – patrz slajd. Szkolenie powinno zakończyć się sprawdzianem przeprowadzonym przez jednostkę zewnętrzną, a nie przez instruktora prowadzącego kurs. Otwartą pozostała kwestia jak potraktować pilarzy, którzy już posiadają ważne uprawnienia. Większość osób wypowiadających się na ten temat uznała, że świadectwa te powinny być honorowane, a nowym przepisom powinni podlegać tylko ci, którzy będą się  o nie dopiero ubiegać.  Waldemar Spychalski zasugerował, aby wymogi stawiane kursantom według nowego projektu pokrywały się z tymi, które obowiązują za granicą np. od 2018 roku w Niemczech, tak aby polski pilarz mógł na ich podstawie wykonywać prace w całej Europie. Na jego pytanie skąd wziąć chętnych na kursy przy obecnych stawkach nikt nawet nie próbował udzielić odpowiedzi.
  4. Naczelnik Piekutin zapoznał nas z założeniami do planu gospodarczego na 2018 rok. Wynika z nich, że zarówno rozmiar pozyskania i zrywki drewna jak i środki na ten cel wyraźnie wzrosną:
  5. Planowana masa m3 z 40,57 mln m3 do 43,83 mln m3 (ponad 3 mln m3 w stosunku do roku 2017);
  6. Planowane koszty z 2 130 mln zł do 2 430 mln zł. Jak co roku odnosimy wrażenie, że zdaniem leśników ogólny wzrost kosztów prac leśnych jest dla zuli korzystny. Jednak przy obecnym braku rąk do pracy więcej roboty w Lasach oznacza dla nas przeważnie więcej problemów niż pieniędzy. Przedsiębiorców najbardziej interesuje wzrost kosztów jednostkowych ponieważ od niego głównie zależy możliwość podniesienia płac dla pracowników. Niestety, wzrost kosztów  jednostkowych pozyskania i zrywki 1m3, DGLP oszacowała na 5,1% czyli niemal dokładnie na tyle o ile w przyszłym roku ma wzrosnąć płaca minimalna (100zł = 5%). Ten sam wskaźnik w ubiegłym roku zaplanowano również na 5% a w rzeczywistości wyniósł on 3,5% (patrz tabelka) podczas gdy płaca minimalna wzrosła aż o 8,5%! W sumie za ostatnie dwa lata nadal zostajemy z płacami dla pilarzy o 5% „z tyłu” a przecież mieliśmy doganiać płacę minimalną tak aby w przyszłości to na jej podstawie (co najmniej) kalkulować koszty wykonania prac. Sytuacja jest tym gorsza,  że jak podała Rzeczpospolita, w bieżącym roku ciśnienie na płace w firmach większości branż jest bardzo duże i średnia płaca również wzrosła o 8%. To sprawiło, ze konkurencyjność zuli na rynku pracy jeszcze spadła i należałoby oferować drwalom przynajmniej średnią krajową  (4600zł) aby ich do pracy w lesie skutecznie zachęcić.

   W przyszłym roku większa będzie również kwota przeznaczona na zagospodarowanie lasu z 800 mln zł do 860 mln zł, jednakże nie wiadomo z czego ten wzrost wynika. Czy ze zwiększonego rozmiaru prac czy może (oby) z większych kosztów jednostkowych. Bez porównania normogodzin nie sposób tego stwierdzić.

Pomimo naszych wielokrotnych próśb kierowanych ustnie i na piśmie do Dyrekcji Generalnej LP o podanie nam kosztów 1 normogodziny w pozyskaniu drewna i w zagospodarowaniu lasu, dane te nie zostały nam udostępnione.

Poruszono kwestię sortymentacji. W wystąpieniu dyrektora Ryszarda Standio z RDLP w Pile przesłano jednoznaczny przekaz, że w przypadku pozyskiwania drewna harwesterem długości drewna stosowego nie powinny być niższe niż 1,8m, natomiast maksymalne długości drewna wielkowymiarowego nie powinny przekraczać długości wywozowych 14,20m. Tadeusz Ignaciuk zauważył, iż często długości są mniejsze niż 1,80m, a długości maksymalne (nawet w pozyskaniu harwesterem w trzebieżach) wynoszą 16m . Zanosi się więc na dodatkowe problemy dla wykonawców i szkody w drzewostanie. Ponadto Prezes Ignaciuk odpowiadając na pytanie przedstawiciela PLIG doprecyzował, że LP zauważają już problem zbyt niskiego przelicznika (0,61) przy pozyskiwaniu drewna kłodowanego harwesterem. Po przeprowadzonej przez niego rozmowie z prof. Piotrem Mederskim LP zleciły opracowanie nowych metod przeliczania. Wg jego wstępnej oceny przelicznik ten jest o 8-12% procent zaniżony

                                                                                                                                            Sporządził

                                                                                                                                             Waldemar Spychalski

Dodatkowe informacje