20120306 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROPOZYCJE ZMIAN

Prezes Urzędu przekazał do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Propozycje zmian są efektem obserwacji rynku zamówień publicznych, wniosków wyciągniętych z analizy europejskiego rynku zamówień publicznych przeprowadzonej przez Komisję Europejską, a także uwzględniają część postulatów zgłaszanych w trakcie przeprowadzonych konsultacji przez zamawiających oraz wykonawców zamówień publicznych.

Zmiany mają służyć realizacji celów systemu zamówień publicznych, jakimi są: zapewnienie dostępu wykonawcom do zamówień publicznych na zasadach niedyskryminujących, uzyskanie pożądanej efektywności udzielanych zamówień publicznych, zwiększenie konkurencyjności w zamówieniach publicznych oraz transparentności wydatkowanych środków publicznych.
Propozycje zmian odnoszą się do m.in. następujących obszarów Prawa zamówień publicznych:


  • usunięcie zidentyfikowanych barier w systemie zamówień publicznych utrudniających wykonawcom dostęp do zamówień publicznych w sposób niedyskryminujący poprzez m.in.:

  1. o wprowadzenie zmian w sposobie potwierdzania spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

  2. o rezygnację z zatrzymywania wadium wykonawcom, którzy nie uzupełnili dokumentów,

  3. o wprowadzenie możliwości powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w zakresie uprawnień

  • elektronizacja systemu zamówień publicznych - proponowane zmiany mają na celu umożliwienie instytucjom zamawiającym przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne wyłącznie w postaci elektronicznej,

  • położenie większego nacisku na jakość w zamówieniach publicznych poprzez m.in.:

  1. o uregulowanie kwestii wyjaśniania i odrzucania ofert dotkniętych wadą rażąco niskiej ceny,

  2. o określenie zasad korzystania z podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych,

  3. o uelastycznienie i odformalizowanie trybów dialogu konkurencyjnego i negocjacji z publikacją ogłoszenia,

  • wzmocnienie instytucjonalne oraz wprowadzenie nowych instrumentów m.in. tzw. „preferencji europejskich”, polegających na umożliwieniu udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych wyłącznie wykonawcom z krajów, które otwarły swoje rynki zamówień publicznych przed wykonawcami z Polski.

Z pełną wersją dokumentu „Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych” można zapoznać się na stronie internetowej UZP.

www.uzp.gov.pl

Dodatkowe informacje