10.03.2022 Pismo Zarządu SPL w sprawie waloryzacji umów na usługi leśne

Zarząd główny SPL wystosował pismo do Lasów Państwowych, w którym wnioskuje o waloryzację zawartych umów ze względu na niemożliwą do przewidzenia zmianę sytuacji rynkowej, tj. olbrzymią podwyżkę cen paliw na rynku, skokowy wzrost stóp procentowych, znaczącą zmianę kursów walut,  wywołaną m.in. wojną w Ukrainie.

Szanowny Panie Dyrektorze składamy wniosek o zastosowanie waloryzacji wynagrodzenia w zawartych przez poszczególne Nadleśnictwa umowach na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej z uwzględnieniem założenia, iż stawki jednostkowe w pozyskaniu winny uwzględnić waloryzację w stosunku do cen zakontraktowanych na poziomie 24,6%, zaś stawki jednostkowe w zagospodarowaniu winny uwzględnić waloryzację w stosunku do cen zakontraktowanych na poziomie 13,69% (z uwzględnieniem czasowego charakteru waloryzacji obejmującej minimum okres miesiąca).

Polecamy lekturę całego Pisma do Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych Józefa Kubicy

Dodatkowe informacje