20121108 SPOTKANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SPL Z DYREKTOREM GENERALNYM LP

W dniu 26.10.12r w Warszawie, odbyło się spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Adamem Wasiakiem. W spotkaniu ze strony LP uczestniczyli także: z-ca dyrektora Marcin Polak, Pan Jerzy Kapral i Pan Marcin Bąk. Stronę Przedsiębiorców Leśnych reprezentowali Prezes zarządu Głównego SPL Jan Kubiak , v-ce Prezes Romuald Roman oraz Leon Tychowski, Andrzej Szczotka i Robert Kaźmierczak. Było to pierwsze spotkanie ZG SPL z Dyrektorem Wasiakiem od czasu objęcia przez niego tej funkcji.

 

Dyrektor Generalny przedstawił sytuację na rynku leśno – drzewnym odnosząc ją do prowizorium budżetowego LP gdzie zawarta jest m.in. wysokość stawek na usługi leśne. Poinformował, że w najbliższym czasie planuje się zorganizowanie seminarium, którego tematyka dotyczyć będzie zagadnień z tych obszarów współpracy na linii LP – ZUL, które wymagają szczegółowej analizy, oceny. Pojawił się także temat certyfikacji firm leśnych. Według opinii kierownictwa LP należy szukać takich uregulowań w tym zakresie, aby tworzyć skuteczne podstawy do szeroko pojętego rozwoju firm leśnych. W wypowiedziach przedstawicieli SPL dominowały tematy podnoszone od lat – cena jako jedyne kryterium oceny ofert, podwyżki stawek na usługi leśne, jednolite katalogi pracochłonności, symetryczność umów, organizacja przetargów w tym samym czasie w poszczególnych Regionalnych Dyrekcjach, problem tzw. „firm teczkowych”.

Z informacji przedstawionej przez kierownictwo LP wynika, iż przewidziano podwyżki na usługi leśne jedynie w zakresie pozyskania drewna na poziomie ok. 3%, a powodem jest stanowisko przedsiębiorców branży drzewnej, którzy – według informacji Dyrektora - domagają się obniżenia ceny drewna nawet o 20%. Mamy nadzieję, że niewłaściwie odczytaliśmy informacje Dyrektora i przy kolejnym spotkaniu już z udziałem większej grupy przedstawicieli Zakładów Usług Leśnych, jakie wspólnie z Dyrektorem zaplanowaliśmy jeszcze w tym roku, sprawa zostanie wyjaśniona szczegółowo.

Od wielu lat Przedsiębiorcy leśni nie mogą porozumieć się z kierownictwem LP w kwestii podstaw do ustalenia wysokości stawki za 1 roboczogodzinę w poszczególnych rodzajach usług. Prezes SPL zasugerował, aby analizie i ocenie poddane były trzy kryteria: przeciętna krajowa, przeciętne wynagrodzenie robotników leśnych zatrudnionych w LP lub – jako rozwiązanie ostateczne – najniższe wynagrodzenie krajowe. Otrzymaliśmy zapewnienie, że ta kwestia będzie przedmiotem analiz pod kątem przyszłego budżetu.

Zbliżający się okres przetargów na usługi leśne w jednostkach LP wymusza temat dyżurne na tego typu spotkaniach czyli zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Temat główny od wielu lat to kryteria oceny ofert. Przedsiębiorcy leśni niemal od dnia obowiązywania w jednostkach LP ustawy Prawo Zamówień Publicznych postulują, aby cena nie była jedynym kryterium oceny ponieważ szkodzi to każdej ze stron, a najbardziej szkodzi rozwojowi rynku usług leśnych w naszym kraju. Tak ograniczone kryteria oceny ofert „rozwijają” rynek, ale o szarą strefę w zakresie zatrudnienia, a więc unikania opodatkowania, „rozwijają” podstawy do powstawania tzw. „firm teczkowych”, które dzięki najniższej cenie wygrywają przetargi, sprzedając następnie zlecenia innym podmiotom za tzw. odstępne. Stoją one ponadto w sprzeczności z zarządzeniem nr 79 Dyrektora Generalnego z roku 2004 gdzie w § 3 zapisano m.in.- cytat:

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, w ramach współpracy z firmami usługowymi (…) dążyć będą do tworzenia warunków rozwoju firm usługowych, które:

1) posługują się nowoczesną techniką i technologią, uwzględniającą zasady prowadzenia gospodarki leśnej i przyjazną dla środowiska,

2) uczestniczą w występujących i organizowanych formach uzupełniania wiedzy leśnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

3) posiadają niezbędną udokumentowaną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponują osobami lub pracownikami zdolnymi do wykonania usługi, znajdujące potwierdzenie w składanych ofertach w ramach organizowanych przez jednostki organizacyjne LP postępowań o zamówienia.

Trudno pogodzić „posługiwanie się nowoczesną techniką i technologią”, „uzupełnianie wiedzy i doświadczenia … dysponowanie pracownikami zdolnymi do wykonywania usług” na najwyższym poziomie z jednoczesną realizacją umów będących wynikiem przetargu gdzie ocenie podlega tylko cena oferty. To trochę tak jakby przyszły leśnik dla zapewnienia sobie odpowiedniej pracy doskonalił swoją wiedzę od leśnej szkoły średniej poczynając na doktoracie skończywszy a następnie startował w konkursie na stanowisko w administracji LP gdzie jedynym kryterium oceny jego przydatności byłoby żądanie jak najniższego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy leśni stoją na stanowisku, że takie działanie w zakresie oceny ofert przetargowych jest zagrożeniem dla realizacji planów w LP i wszystkich konsekwencji tego zjawiska.

 

Przedsiębiorcy postulowali również o to, aby przetargi w poszczególnych Regionalnych Dyrekcjach odbywały się w tym samym terminie co pozytywnie wpłynie na regionalizację wykonawstwa usług leśnych, a to z kolei ma znaczący wpływ na dobre i jednocześnie mniej kosztowne dla przedsiębiorcy wykonywanie usług. Takie rozwiązania wprowadzono m.in. w RDLP Warszawa i Szczecin i wszystkie strony wydają się być usatysfakcjonowane.

Powrócił także temat certyfikacji firm leśnych. Takie działania wprowadzili nasi sąsiedzi (m.in. Niemcy, Hiszpanie) i kontakty z tamtejszymi przedsiębiorcami i leśnikami pokazują, że to dobre rozwiązanie dla każdej ze stron. Stanowisko Dyrektora Generalnego w tej kwestii jest pozytywne, ale – jak wyjaśnił Dyrektor - wymagające skrupulatnych analiz, aby wszelkie działania w tej kwestii nie stały w sprzeczności z obowiązującymi aktami prawnymi.

Zasada partnerstwa i poszanowania to zapis z § 2 pkt d. cytowanego wyżej zarządzenia Dyrektora Generalnego LP – odnosimy go wprost do symetryczności umów zawieranych z przedsiębiorcami. Od wielu lat SPL sugeruje przygotowanie na szczeblu DGLP szkieletowego wzorca umowy gdzie sprecyzowano by te zapisy, które respektowałyby zasadę równości stron.

W trakcie dyskusji wracał temat budżetu i planów finansowych na poszczególne zadania jakie tworzą jednostki LP na różnych szczeblach co ma w konsekwencji wpływ na wysokość środków przeznaczonych na zakup usług leśnych. Przedsiębiorcy nie chcą zaglądać do kieszeni pracowników LP jednak stoją na stanowisku, że tworzenie budżetu nie może rozpoczynać się od wyliczenia kwoty zabezpieczającej w pierwszym rzędzie np. wynagrodzenia pracowników LP. Zabezpieczenie środków na realizacje podstawowych celów gospodarczych PGL LP – to wydaje się priorytetowe dla stworzenia dobrego bezpiecznego budżetu.

Mamy wrażenie, że między innymi takie działanie powoduje, że średnia płaca robotnika zatrudnionego w jednostkach LP oscyluje w okolicach 3.000,00 zł a robotnika ZUL ok. 1.800,00 zł.

Spotkanie przedsiębiorców leśnych z Dyrektorem Generalnym LP, daje nadzieję na zmianę wzajemnych relacji i poszukiwanie takich form negocjacji i współpracy, które w rzeczywisty, realny sposób będą tworzyły dobrą atmosferę we wzajemnych relacjach. Przedsiębiorcy mają nadzieję na takie działanie Dyrektora Generalnego w tej kwestii, które da jednoznaczny sygnał podległym mu służbom, że czas na partnerstwo właśnie nadszedł. Wszystkim to wyjdzie na dobre zanim na dobre zaszkodzi działanie odwrotne.

Kolejne spotkanie zaplanowano w Gołuchowie w większym gronie bo poszerzone o szefów regionalnych oddziałów SPL


.

Dodatkowe informacje